من همان قاب تهی خسته و بی تصویرم...که برای تو و تصویر دلت میمیرم