خواستم چشمهایش را از پشت بگیرم....دیدم طاقت اسمهایی را که میگوید ندارم ...