قحطی دوستی می آید...

7 سال نه

700 سال!
ذخیره و پنهانت می کنم...بگو کنعانیان منتظر نباشند

تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید