احساس آخرین بیسکوییت

باقیمانده در

یک بسته را دارم.....!!!!!!!

تنها...شکسته وازهمه بدتراینکه....

اوکه مرا میخواست دیگر سیرشد