دوستی

 

قحطی دوستی می آید...

7 سال نه

700 سال!
ذخیره و پنهانت می کنم...بگو کنعانیان منتظر نباشند

تقسیم شدنی نیستی حتی اگر یعقوب بیاید

/ 0 نظر / 60 بازدید